آرنۍ غورنۍ پرانيستل

حاجي محمد عمر د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.