محمد جولده جالو

محمد جولده جالو د افریقا په لویدیځ کې د پروت کوچینی هیواد سیرالیون د ولسمشر لومړی مرستیال دی.