لویدیځ تیمور د تیمور ټاپو لویدیځې برخې ته چې د اندونیزیا هیواد ختیځ سوندای ولایت جوړوی لویدیځ تیمور ویل کیږي.