لومړی مرستیال د نړۍ په ولسمشریزو هیوادونو کې د ولسمشر لومړی مرستیال ته ویل کیږي, څوک چې د ولسمشر په نه شتون کې د ولسمشرې چارې پرمخ وړي.