آرنۍ غورنۍ پرانيستل

بوللـه

(له قصيده نه مخ گرځېدلی)

قصيده يا بولـله د شعر يو ځانگړى چوکاټ دى.