آرنۍ غورنۍ پرانيستل

فريدون مومند

فريدون مومند د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.