آرنۍ غورنۍ پرانيستل
فرعون توت عنخ امون

فرعون د مصر باچا لپاره يو نوم و. د نوم يو خاص پېر کې کارول کېدو.

نومسمول

فرعون نوم پښتو د عربۍ ژبې نه اخستې دی، عربۍ په خپله د مصري ژبې پرعء نه اخستې دی.[۱] د لرغونی مصري ژبې کې د فرعون مطلب "لوی کور" دی. دا نوم به خلکو به ور ته د درناوي په ډول کاروو.[۲]

نوميالي فرعونانسمول

  • باچخه قلوپدتره
  • لومړی يمنعنحتپ
  • توت عنخ امون
  • دويم رمسيس

سرچينېسمول