طنز په لغت کې د پېغور ۔ ناز, کرشمې, تورلګولواو چا پورې خندلوپه معناده۔

او په اصطلاح کې هغه پنځونه ده چې شعر وي که نثر, تصويرکه تمثيل خو چې دټولنې ناخوالې او نادودې په هنرمندانه توګه دخندا په ژبه وړاندې شي طنز بلل کېږي.


ناز