رغاوه

(له صنعت نه مخ گرځېدلی)
GDP composition of sector and labour force by occupation. The green, red, and blue components of the colours of the countries represent the percentages for the agriculture, industry, and services sectors, respectively.

یو صنعت د ټولۍ یا ویشنیزې له مخې د توکو تولید یا چوپړتیاوو ته وایي. .[۱]
سرچینه

  1. . industry definition. Dictionary.com