شانگهای د همکاريو سازمان

شانگهای د همکاريو سازمان يو اروسيايي امنيتي سازمان د کوم چې بنسټ په ۲۰۰۱ز کال کې د چين هېواد شانگهای په ښار کې د قزاقستان، قرغزستان، روسيه، تاجکستان، ازبکستان او د چين هيوادونو د مشرانو لخوا جوړ شو.

د شانگهای د همکاريو سازمان نښان