شاخص جینی

په تنخوا کي شاخص جينی (Gini coefficient) هغه څه ته چې کله کله جینی تناسب (Gini ratio) هم ورته ويل کېږي، د يو ملک د اوسيدونکو د عايداتو (ګټلو پيسو) یا د حکومت د ویش استازیتوب لپاره د شميرو او نمبرونو د انتقالولو اندازه ده.

د سي آي اي د ٢٠٠٩ کال د شاخص ګيني ريپورټ

بهرنۍ اړیکېسمول