سیاستوال

سیاستوال (سیاستګر) یاهم (سیاسی) هغه چاته ویل کیږی چې په عمومی سیاست تاثیر ولری او همدارنګه سیاسي پریکړي وکړي. هرهغه څوک چې په دولت کې په سیاسي پریکړو کې ښکیل وی او یاهم د ټاکنو مباریزی کودتا او یا کومی بلی لاری شهرت غواړی سیاستوال بلل کیږی.