سيکولريزم - Secularism

اصلي مخ: سيکولريزم

دا مخ باید ړنګ شي، ځکه چې په دې نامه بل مخ شتون لري.