سيند

سيند د اوبو هغه وجود ته وايي کوم چې د ډېرو ولو (streams) او خوړونو څخه جوړ شي