سيند د اوبو هغه شتون او بهير ته ويل کېږي چې له ډېرو بيالو، لښتيو او خوړونو جوړ شوی وي.

سيند