'س' د پښتو ژبې ېوويشتم توری دی. د فارسي ژبې پینځه لسم او د عربي يوولسم توری گنل کېږي.