آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د طالبانو اميرالمؤمنين د طالب مشرانو په ګډون سره ټاکل کيږی، د طالبانو بنیاد ایښودونکی او لومړی مشر پخپله ملا محمد عمر وو.