هغه پروسه چي د هغه په واسطه ځانګړي جينونه فعالېږي تر څو د ضرورت وړ پروټين توليد کړي