د بازنتیني روم قیصران

دا لړلیک د بازنتیني واکمنۍ د واکمنو دی چې د "قیصر روم" په لقب کولو له سلگونو کلونو راهیسې یادېدل. خو په راوروسته پېړیو کې یې د روم پر ځای له قسطنطنیه څخه چې نن سبا په استانبول یادېږي، خپله واکمني چلوله. په دې لړلیک کې د ځینو شاهنشاهانو یادونه نه ده شوې، ځکه چې هغوي د یو بشپړ او خپلواک شاهنشاه بڼه نه درلوده، او نه هم د هغو غاصبو او یاغي باغي اشخاصو نومونه چې د واکمنۍ ترلاسه کولو هڅه خو یې وکړه، مگر څه په لاس ورنه غلل.

آل قسطنطین (۳۰۵ - ۳۶۳)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
قسطنطین اعظم

زوکړه : 27 فروری 272ء

وفات : 22 مئی 337ء

قسطنطین اول
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας, لاتیني ژبه: Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus)
25 جولائی 306ء - 22 مئی 337ء
|قیصرقسطنطینوس دویم

زوکړه : 7 اگست 317ء

وفات : 3 نومبر 361ء

قسطنطینوس دویم
(یوناني ژبه:Κωνστάντιος [Β'], , لاتیني ژبه: Flavius Iulius Constantius)
22 مئی 337ء - 3 نومبر 361ء
|قیصرکنستانس اول کنستانس اول}}
(یوناني ژبه:Κώνστας Α', لاتیني ژبه: Flavius Iulius Constans)
مئی 337ء - فروری 350ء
|قیصر
جولیان مرتد
جولیان فلسفی
جولیان}}
(یوناني ژبه:Ιουλιανός "ο Παραβάτης", لاتیني ژبه: Flavius Claudius Iulianus)
6 نومبر355ء - 26 جون 363ء

غیر سلسلہ (۳۶۳ - ۳۶۴)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ دور
| قیصر جوفیان
(یوناني ژبه: Ιοβιανός, لاتیني ژبه: Flavius Claudius Iovianus)
26 جون 363ء - 17 فروری 364ء

آل والنتینیان (۳۶۴ - ۳۷۹)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
والنتینیان اعظم
والنتینیان اول
(یوناني ژبه: Ουαλεντιανός)
26 فروری 364ء - 17 نومبر 375ء
| قیصر والنس
(یوناني ژبه: Ουάλης)
28 مارچ 364ء -9 اگست 378ء
| قیصر گراتیان
(یوناني ژبه: Γρατιανός)
4 اگست 367ء - 25 اگست 383ء

آل ثیودوسیوس (۳۷۹ - ۴۵۷)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
ثیودوسیوس اعظم
ثیودوسیوس اول
(یوناني ژبه: Θεοδόσιος Α' ο Μέγας)
۳۷۹ - ۳۹۵
| قیصر آرکادیوس
(یوناني ژبه: Αρκάδιος)
۳۹۵ - ۴۰۸
| قیصر
ثیودوسیوس صغیر
ثیودوسیوس دویم
(یوناني ژبه: Θεοδόσιος Β')
۴۰۸ - ۴۵۰
| قیصر مارسیانوس
(یوناني ژبه: Μαρκιανός)
۴۵۰ - ۴۵۷

آل لیو (۴۵۷ - ۵۱۸)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
لیو تراکی
لیو اول
(یوناني ژبه: Λέων Α' ο Θράξ)
۴۵۷ - ۴۷۴
| قیصر لیو دویم
(یوناني ژبه: Λέων Β')
۴۷۴
| قیصر زینو
(یوناني ژبه: Ζήνων)
۴۷۴ - ۴۹۱
| قیصر باسیلسکس
(یوناني ژبه: Βασιλίσκος)
۴۷۵ - ۴۷۶
| قیصر آناستاسیوس اول
(یوناني ژبه: Αναστάσιος Α')
۴۹۱ – ۵۱۸

آل جستين (۵۱۸ - ۶۰۲)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر جستین اول
(یوناني ژبه: Ιουστίνος Α')
۵۱۸ - ۵۲۷
| قیصر
جستینی اعظم
جستینی اول
(یوناني ژبه: Ιουστινιανός Α' ο Μέγας)
۵۲۷ - ۵۶۵
| قیصر جستین دویم
(یوناني ژبه: Ιουστίνος Β')
۵۶۵ - ۵۷۸
| قیصر
طائیبیریاس قسطنطین
طائیبیریاس دویم
(یوناني ژبه: Τιβέριος Β')
۵۷۸ - ۵۸۲
| قیصر موریس
(یوناني ژبه: Μαυρίκιος)
۵۸۲ - ۶۰۲

غیر سلسلہ (۶۰۲ - ۶۱۰)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر فوکاس
(یوناني ژبه: Φωκάς, لاتیني ژبه: Flavius Phocas)
۶۰۲ - ۶۱۰

آل ھرکال (۶۱۰ - ۷۱۱)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر ھرکال }}
(یوناني ژبه: Ηράκλειος)
۶۱۰ - ۶۴۱
| قیصر قسطنطین تریهم
(یوناني ژبه: Ηράκλειος νέος Κωνσταντίνος)
۶۴۱
| قیصر ھرکالوناس
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Ηράκλειος)
۶۴۱
| قیصر
قسطنطین داڑھی والا
کنستانس دویم
(یوناني ژبه: Κώνστας Β')
۶۴۱ - ۶۶۸
| قیصر
ږیرور قسطنطین
قسطنطین څلورم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Δ' ο Πωγωνάτος)
۶۶۸ - ۶۸۵
| قیصر
جستینی (پوزه پری)
جستینی دویم
(یوناني ژبه: Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος)
۶۸۵ - ۶۹۵
| قیصر لئونتیوس
(یوناني ژبه: Λεόντιος)
۶۹۵ - ۶۹۸
| قیصر
طائیبیریاس آپسیماریاس
طائیبیریاس تریہم
(یوناني ژبه: Τιβέριος Γ' Αψίμαρος)
۶۹۸ - ۷۰۵
| قیصر
پوزه پری جستینی
جستینی دویم
(یوناني ژبه: Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος)
۷۰۵ - ۷۱۱

غیر سلسلہ (۷۱۱ - ۷۱۷)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر فیلیپیکوس باردانس
(یوناني ژبه: Φιλιππικός Βαρδάνης)
۷۱۱ - ۷۱۳
| قیصر آناستاسیوس دویم
(یوناني ژبه: Αναστάσιος Β')
۷۱۳ - ۷۱۵
| قیصر ثیودوسیوس تریہم
(یوناني ژبه: Θεοδόσιος Γ')
۷۱۵ - ۷۱۷

ایسوریايي سلسله (۷۱۷ - ۸۰۲)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
قیصر
لیو ایسوریايي
لیو تریهم
(یوناني ژبه: Λέων Γ΄ )
۷۱۷ - ۷۴۱
قیصر
خوشیو والا قسطنطین
قسطنطین پینځم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Ε΄ ο Κοπρώνυμος)
۷۴۱ - ۷۷۵
قیصر آرتاباسدوس
(یوناني ژبه: Αρτάβασδος)
۷۴۱ - ۷۴۳
قیصر
لیو خزر
لیو څلورم
(یوناني ژبه: Λέων Δ΄ ο Χάζαρος)
۷۷۵ - ۷۸۰
قیصر قسطنطین شپږم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Ϛ΄)
۷۸۰ - ۷۹۷
قیصر
ایرنہ اثینا
ایرنہ
(یوناني ژبه: Ειρήνη η Αθηναία)
۷۹۷-۸۰۲

آل نقفور (۸۰۲ - ۸۱۳)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
نقفور خزانچی
نقفور اول
(یوناني ژبه: Νικηφόρος Α ο Λογοθέτης΄)
۸۰۲ - ۸۱۱
| قیصر استوراکیوس
(یوناني ژبه: Σταυράκιος)
۸۱۱
| قیصر
میکائیل رانگابہ
میکائیل اول
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Α΄ Ραγκαβές)
۸۱۱ - ۸۱۳

غیر سلسلہ (۸۱۳ - ۸۲۰)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر}}
|لیو آرمینی
لیو پنجم
(یوناني ژبه: Λέων Ε' ο Αρμένιος)
۸۱۳ - ۸۲۰

سلسلہ الاموری (۸۲۰ - ۸۶۷)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
میکائیل الاموری
میکائیل ہکلا
میکائیل دویم
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Β΄ ο Τραυλός/Ψελλός, ο εξ Αμορίου)
۸۲۰ - ۸۲۹
| قیصر ثیوفیلوس
(یوناني ژبه: Θεόφιλος)
۸۲۹ - ۸۴۲
| قیصر
شرابي میکائیل
میکائیل تریہم
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Γ΄ ο Μέθυσος)
۸۴۲ - ۸۶۷

سلسلہ مقدونی (۸۶۷ - ۱۰۵۶)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
باسیل مقدونی
باسیل اول }}
(یوناني ژبه: Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών)
۸۶۷ - ۸۸۶
| قیصر
لیو حکمت والا
لیو ششم
(یوناني ژبه: Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός)
۸۸۶ - ۹۱۲
| قیصر اسکندر تریہم
(یوناني ژبه: Αλέξανδρος Γ΄)
۹۱۲ – ۹۱۳
| قیصر
قسطنطین جامنی نژاد
قسطنطین ہفتم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος')
۹۰۸ - ۹۵۹
| قیصر
رومانوس لاکاپنوس
رومانوس اول
(یوناني ژبه: Ρωμανός Α΄ Λεκαπηνός)
۹۲۰ - ۹۴۴
| قیصر
رومانوس جامنی نژاد
رومانوس دویم
(یوناني ژبه:Ρωμανός Β΄ ο Πορφυρογέννητος )
۹۵۹ - ۹۶۳
| قیصر
نقفور فوکاس
نقفور دویم
(یوناني ژبه: Νικηφόρος Β΄ Φωκάς)
۹۶۳ - ۹۶۹
| قیصر
جان زیمسکیز (جان سرو بوټانو والا)
جان اول
(یوناني ژبه: Iωάννης Α΄ Κουρκούας ο Τσιμισκής)
۹۶۹ - ۹۷۶
| قیصر
باسیل بلغار شکن
باسیل دویم
(یوناني ژبه: Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος)
۹۶۰ - ۹۶۳
| قیصر قسطنطین اتم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Η΄ ο Πορφυρογέννητος)
۹۶۲ - ۱۰۲۵
| قیصر
ملکہ زو جامنی نژاد
زو پرفائیروجنیټا
(یوناني ژبه: Ζωή η Πορφυρογέννητη)
۱۰۲۸ - ۱۰۵۰
| قیصر
رومانوس آرگائیرس
رومانوس تریہم
(یوناني ژبه: Ρωμανός Γ΄ Αργυρός)
۱۰۲۸ - ۱۰۳۴
| قیصر
میکائل پافلاگونی
میکائل څلورم
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Δ΄ ο Παφλαγών)
۱۰۳۴ - ۱۰۴۱
| قیصر
میکائل خیاط
میکائل پنجم
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Ε΄ ο Καλαφάτης)
۱۰۴۱ - ۱۰۴۲
| قیصر ملکہ ثیوڈورا مقدونی
(یوناني ژبه: Θεοδώρα)
۱۰۴۲ - ۱۰۵۶
| قیصر
قسطنطین مونوماخوس
قسطنطین نهم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος)
۱۰۴۲ - ۱۰۵۵
| قیصر ملکہ ثیوډورا مقدونی
(یوناني ژبه: Θεοδώρα)
۱۰۴۲ - ۱۰۵۶

غیر سلسلہ (۱۰۵۶ - ۱۰۵۷)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
| استراتیوتیکس جرنتاس (ستر جگړه مار)
میکائیل ششم
(یوناني ژبه: Μιχαήλ ΣΤ΄ Βρίγγας, ο Στρατιωτικός, ο Γέρων)
۱۰۵۶ - ۱۰۵۷

آل کومنینوس (۱۰۵۷ - ۱۰۵۹)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
| اسحاق کومنینوس
اسحاق اول
(یوناني ژبه: Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός)
۱۰۵۷ - ۱۰۵۹

سلسلہ دوكاسی (۱۰۵۹ - ۱۰۸۱)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
قسطنطین دوکاس
قسطنطین لسم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Ι΄ Δούκας)
۱۰۵۹ - ۱۰۶۷
|قیصر
میکائیل دوکاس}}
میکائیل ہفتم
(یوناني ژبه:Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας)
۱۰۶۷ – ۱۰۷۸
|قیصر
رومانوس دائیوجینیس
رومانوس څلورم}}
(یوناني ژبه:Ρωμανός Δ΄ Διογένης)
۱۰۶۸ - ۱۰۷۱
|قیصر
نقفور بوټانیاطیس
نقفور تریہم}}
(یوناني ژبه:Νικηφόρος Γ΄ Βοτανειάτης)
۱۰۷۸ - ۱۰۸۱

آل کومنینوس (۱۰۸۱ - ۱۱۸۵ )

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
آلکسیوس کومنینوس
آلکسیوس اول }}
(یوناني ژبه: Αλέξιος Α' Κομνηνός )
۱۰۸۱ - ۱۱۱۸
| قیصر
جان کومنینوس
جان دویم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Β' Κομνηνός)
۱۱۱۸ - ۱۱۴۳
| قیصر
مانوئل کومنینوس
مانوئل اول
(یوناني ژبه: Μανουήλ Α' Κομνηνός)
۱۱۴۳ - ۱۱۸۰
| قیصر
آلکسیوس کومنینوس دویم
آلکسیوس دویم
(یوناني ژبه: Αλέξιος B' Κομνηνός)
۱۱۸۰ - ۱۱۸۳
| قیصر
اینډرانیکس کومنینوس
اینډرانیکس اول
(یوناني ژبه: Ανδρόνικος Α' Κομνηνός)
۱۱۸۳ - ۱۱۸۵

سلسلہ آنجیلوسی (۱۱۸۵ - ۱۲۰۴)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
اسحاق آنجیلوس
اسحاق دویم }}
(یوناني ژبه: Ισαάκιος Β' Άγγελος)
۱۱۸۵ - ۱۱۹۵
| قیصر
آلکسیوس آنجیلوس
آلکسیوس تریہم
(یوناني ژبه: Αλέξιος Γ' Άγγελος)
۱۱۹۵ - ۱۲۰۳
| قیصر
اسحاق آنجیلوس
اسحاق دویم }}
(یوناني ژبه: Ισαάκιος Β' Άγγελος)
۱۲۰۳ - ۱۲۰۴
| قیصر
آلکسیوس آنجیلوس دویم
آلکسیوس څلورم
(یوناني ژبه: Αλέξιος Δ' Άγγελος)
۱۲۰۳ - ۱۲۰۴
| قیصر
آلکسیوس دوکاس مورتزوفلوس
آلکسیوس پنجم
(یوناني ژبه: Αλέξιος Ε' Δούκας ο Μούρτζουφλος)
۱۲۰۴

سلسلہ لاسکاریسی (۱۲۰۴ - ۱۲۶۱)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر ثیودور لاسکاریس اول }}
(یوناني ژبه: Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις)
۱۲۰۴ - ۱۲۲۱/۱۲۲۲
| قیصر
جان دوکاس وټاټزس
جان تریہم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης)
۱۲۲۲ - ۱۲۵۴
| قیصر ثیودور لاسکاریس دویم }}
(یوناني ژبه: Θεόδωρος Β' Λάσκαρις)
۱۲۵۴ - ۱۲۵۸
| قیصر
جان لاسکاریس
جان څلورم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Δ' Λάσκαρις)
۱۲۵۸ - ۱۲۶۱

آل پالائی اولوگس (۱۲۶۱ - ۱۴۵۳)

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر
میکائل پالائی اولوگس
میکائل اتم }}
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος)
۱۲۶۱ - ۱۲۸۲
| قیصر
اینډرانیکس پالائی اولوگس
اینډرانیکس دویم
(یوناني ژبه: Ανδρόνικος Παλαιολόγος)
۱۲۸۲ - ۱۳۲۸
| قیصر میکائل نهم
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος)
۱۲۹۴ – ۱۳۲۰
| قیصر اینډرانیکس تریہم
(یوناني ژبه:Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος)
۱۳۲۱ - ۱۳۴۱
| قیصر
جان پالائی اولوگس
جان پنجم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος)
۱۳۴۱ - ۱۳۴۷
| قیصر
جان کانټاکوزینوس
جان ششم
(یوناني ژبه:Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός)
۱۳۴۷ - ۱۳۵۴
| قیصر میتھیوس کانټاکوزینوس
(یوناني ژبه: Ματθαίος Καντακουζηνός)
۱۳۵۴ - ۱۳۵۷
| قیصر جان پینځم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος)
۱۳۵۴ - ۱۳۷۶
| قیصر اینډرانیکس چارہم
(یوناني ژبه: Ανδρόνικος Δ΄ Παλαιολόγος)
۱۳۷۶ - ۱۳۷۹
| قیصر جان پینځم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος)
۱۳۷۹ - ۱۳۹۰
| قیصر جان اووم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος)
۱۳۹۰
| قیصر جان پینځم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος)
۱۳۹۰
| قیصر
مانوئل پالائی اولوگس
مانوئل دویم
(یوناني ژبه: Μανουήλ Β' Παλαιολόγος)
۱۳۹۱ - ۱۴۲۵
| قیصر اینڈرانیکس پینځم
(یوناني ژبه: Ανδρόνικος Ε' Παλαιολόγος)
۱۴۰۳- ۱۴۰۷
| قیصر جان اتم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Η')
۱۴۲۵ - ۱۴۴۸
| قیصر
قسطنطین پالائی اولوگس
قسطنطین پالائی اولوگس
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος)
۱۴۴۹ - ۱۴۵۳

آل پالائی اولوگس په جلا وطنۍ کې دعوېداري

سمول
انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر دیمتریوس پالائی اولوگس
(یوناني ژبه: Δημήτριος Παλαιολόγος)
۱۴۵۳ - ۱۴۶۰
  | قیصر توماس پالائی اولوگس
(یوناني ژبه: Θωμάς Παλαιολόγος)
۱۴۵۳ - ۱۴۶۵
| قیصر اندراوس پالائی اولوگس
(یوناني ژبه: Ανδρέας Παλαιολόγος)
۱۴۶۵ - ۱۵۰۲