آرنۍ غورنۍ پرانيستل

بهادریا زړور د تکړه خلکو یا تکړه جنګیالیو لپاره استعمالیږی.