بافادایان په انګلیسي... یوه ډله امریقایي وګړي دي ې د ګینه بیساو هیواد ۳,۵ سلنه نفوس جوړوي.