اوکرایني ژبه په اوکرایني Українська мова) یوه هندو اروپایي ژبه ده.