اورمکۍ يو ډول خوځندکه ده. دا خوځندکه د کوکيو له ډلې شمېرل کېږي.

اورمکۍ