اوبپوهنه (په انگرېزي: Hydrology) د زمکې پر سر د اوبو د سرچينو، د اوبو د خوځښت، د اوبو د څرخ او وېش، د اوبو د کيفيت او د چاپېريالي اوبو د وريا او پايښت زده کړې ته وييل کېږي. د اوبپوهنې څانگوال، اوبپوه بلل کېږي چې د زمکې او چاپېريالي ساينس، فيزيکي جغرافيې، زمکپوهنې او د ښاري او چاپېريالي انجنيرۍ په بېلابېلو ډگرونو کې کار کوي.

اوبه د زمکې د هوارې ۷۰ سلنه برخه جوړوي