اسکندونیایي ټاپووزمه

ټومبل ټومبل اسکندونیا ټاپو وزمه Scandinavian Peninsula) د اروپا په شمال کې یوه سیمه ده چې د سویډن، ناروی، ډنمارک، او فینلنډ ځینی برخي جوړوي.